Pályázatok

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI NYILATKOZAT

Adatvédelem
A Szolgáltató a Vásárlók, vagy képviselői személyes adatainak védelmében a tőle elvárható fokozott figyelemmel és körültekintéssel jár el. A személyes adatok kezeléséről és védelméről a Szolgáltató az adatkezelési szabályzatában meghatározottak szerint gondoskodik, amely szabályzat megismerése elengedhetetlen a webáruház jogszerű használatához és a regisztrációhoz.

Egyéb rendelkezések
A webáruház információs rendszerének biztonsági foka megfelelő, használata nem jelent kockázatot, azonban a Szolgáltató javasolja, hogy a Vásárló tegye meg az alapvető óvintézkedéseket: használjon vírus-és spyware-védelmi szoftvereket friss adatbázissal, telepítse az operációs rendszer frissítéseit. A weboldalon való vásárlás feltételezi a Vásárló részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és technológiájával együtt járó hibalehetőségek elfogadását. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a weboldalra csatlakozás miatt következett be. A Vásárlót terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége. A Szolgáltató jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítást a weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A Szolgáltató jogot formál arra, hogy a webáruház tartalmát előzetes értesítés nélkül megváltoztassa, beleértve az árakat és egyéb díjakat is. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekéen, hogy az esetleges vitás kérdéseket tárgyalások.

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ Online tevékenység során felmerülő adatkezeléshez!

I. Adatkezelő megnevezése

Cégnév: BAHANAP Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 4472 Gávavencsellő, Kápolna út 60.

Cégjegyzék szám: 15-09-077932

Adószám: 23432479-2-15

Képviseli: Baloghné Krakomperger Tímea

II. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

Az online tevékenység során felmerülő adatkezelésre az alábbi jogszabályok vonatkoznak:

- Az Európai Parlament és a Tanács (Eu) 2019/679 rendelete ( 2016.április 27. ) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védeméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, hatályos szöveg: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/txt/pdf/=CELEX:32016R0679&from=HU

- az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011.évi CXII.törvény (a továbbiakban: Info tv.) , hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabály?docid=A1100112.TV

- a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008.évi XLVIII.törvény, hatályos szövege: https://net.jogtar.hu/jogszabály?docid=A1100112.TV

III. A kezelt adatokra vonatkozó információk

 A kezelt adatok köre és az adatkezelés célja

A kezelt adatok körét és célját, időtartamát, jogalapját és a kezelés módját jelen tájékoztató függeléke tartalmazza.

IV.  Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

   IV. -1. Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

Az Ön által megadott személyes adatokhoz csak az Adatkezelő munkatárs férhet hozzá a feladatai ellátása érdekében. Adatkezelő a kezelt személyes adatokat jelen szabályzat mellékletében rögzített alvállalkozóinak továbbítja. 

Az adatkezelő csak kivételes esetben adja át a személyes adatait más - a mellékletben fel nem sorolt - Adtakezelőknek, állami szerveknek.

Így például, amennyiben -1. az Önt érintő ügyben bírósági eljárás indul, és az eljáró bíróság számára szükséges az Ön személyes adatait tartalmazó iratok átadása. -2. a rendőrség megkeresi az Adtakezelőt és a nyomozáshoz az Ön személyes adatait tartalmazó iratok továbbítását kéri.

IV. -2.Adatbiztonsági intézkedések

Az Adatkezelő az Ön által megadott személyes adatokat az Adatkezelő szerverein, illetve adott esetben papír alapú irattárban tárolja. A személyes adatok tárolásához az Adtakezelő más cég szolgáltatását nem veszi igénybe.

Adatkezelő megfelelő intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy a személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltozása ellen. Így például a szerveren tárolt személyes adatokhoz való hozzáférést Adatkezelő naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adatokhoz fért hozzá.

V. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai

1. Az Ön hozzáférési jogai

Ön, mint jogosult hozzáférhet a személyes adataihoz: 

Ha azt kéri, hogy az Adatkezelő visszajelzést adjon arra vonatkozóan, hogy kezeli -e a személyes adatait, az Adatkezelő köteles tájékoztatást adni, az alábbiakra vonatkozóan: 

(a) milyen személyes adat

(b) milyen jogalapon

(c) milyen adatkezelési cél miatt

(d) milyen forrásból

(e) mennyi ideigkezeli

Az Ön azon joga, hogy visszajelzést kapjon arról, hogy az Adatkezelő kezeli -e ( vagy sem ) a személyes adatait,

(a) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki

(b) nem terjed ki az anonim adatokra

(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra

(d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő az Ön kérésére hozzáférést és másolatot biztosít a személyes adataihoz . Ha Ön további vagy ismételt másolatot kér a személyes adatairól, az Adatkezelő ésszerű díjat számíthat fel a kérés teljesítésével összefüggésben felmerülő adminisztratív költségek megfizetésére, mely díjat Ön fog viselni.

2. Az Ön helyesbítéséhez való joga

Ön jogosult a személyes adatai helyesbítésére.

E- joga:  (a) nem terjed ki az anonim adatokra

               (b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki

               (c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra és

               (d) magában foglalja az egyértelmű Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat

Az Adatkezelő az Ön kérése alapján megfelelően javítja, vagy kiegészíti személyes adatait. Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak helyesbítéséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjeit ( ha vannak ilyenek ). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok helyesbítéséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 

3. Törléshez való jog

Bizonyos feltételek esetén Ön jogosul a személyes adatai törlésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, amennyiben 

(a) az Adatkezelő kezeli e személyes adatokat és 

(b) Ön a személyes adatai  törlését kéri és 

(c) a személyes adatok nem szükségesek azon célokra, amelyekre az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha

(a) az Adatkezelő kezeli az Ön személyes adatait és

(b) Ön a személyes adatai törlését kéri és

(c) Ön visszavonja a hozzájárulását, amin az adatainak kezelése alapul és 

(d) nincs más jogalap az Ön adatainak további kezelésére.

Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles törölni az Ön személyes adatait, ha 

(a) Ön a személyes adatai törlését kéri és

(b) az ilyen adatok Adatkezelő általi kezelése nem jogellenes, vagy

(c) a törlés kötelező a hatályos törvények értelmében, vagy 

(d) az Ön adatait az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában gyűjtik.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatainak törléséről tájékoztatja a személyes adatok címzettjét, címzettjeit ( ha van ilyen, ha vannak ilyenek ).

Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket a személyes adatok törléséről, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 

4. Az Ön joga az adatkezelés korlátozásához

Ön kérheti a személyes adatai kezelésének korlátozását.

Az Ön joga a személyes adatai kezelése korlátozásának kérése vonatkozásában

(a) nem terjed ki az anonim adatokra,

(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki, 

(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra és

(d) magában foglalja az egyértelműen az Önhöz kapcsolható álnevesített adatokat.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését arra az időszakra, amely alatt ellenőrzi az ilyen adatok pontosságát, ha Ön a személyes adatai kezelésének  korlátozását kéri és Ön vitatja az ilyen adatok pontosságát.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha Ön olyan adatok kezelésének korlátozását kéri, amelyek kezelése jogellenes és Ön ellenzi az ilyen adatok törlését.

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

(a) Ön a személyes adatai kezelésének korlátozását kéri és

(b) az Adatkezelőnek már nincs szüksége ezekre az adatokra az adatkezelés céljából és

(c) Ön az adatait jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez igényli

Az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, ha

(a) Ön tiltakozik az olyan személyes adatai kezelése ellen, amik szükségesek az Adatkezelő jogos érdekei céljából és

(b) Ön annak visszaigazolására vár, hogy az Ön személyes adatainak az Adatkezelő általi kezelésre van jogszerű ok, amely nem élvez elsőbbséget az Ön tiltakozásával szemben.

Az Adatkezelő az Ön személyes adatai kezelésének korlátozásáról tájékoztatja az ilyen személyes adatok címzettjeit ( ha vannak ilyenek ). Az Adatkezelő azonban nem tájékoztatja a címzetteket az ilyen korlátozásról, ha a címzettek tájékoztatása lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényelne. 

Ha az Adatkezelő korlátozza az Ön személyes adatainak kezelését, akkor

(a) tárolhatja az ilyen adatokat

(b) az Ön hozzájárulása alapján kezelheti az ilyen személyes adatokat

(c) kezelheti a személyes adatokat jogi igényének előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy valamely személy jogainak megvédéséhez.

5. Adathordozhatósághoz való jog

Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ez akadályozná ( ahol technikailag lehetséges ) azt az adatkezelőt, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsájtotta, ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul vagy szerződés teljesítéséhez szükséges és az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Ön adathordozhatóságához való joga

(a) nem terjed ki az anonim adatokra

(b) az Önre vonatkozó személyes adatokra terjed ki

(c) nem terjed ki a nem Önre vonatkozó személyes adatokra és 

(d) nem terjed ki az egyértelműen álnevesített adatokra

6. Az Ön, mint érintett kérelmének ügyintézési határideje

Az Adatkezelő az Önt a fentiek szerint megillető jogosultságra vonatkozó kérelmekre indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb egy hónapon belül válaszol.

7. Panasz benyújtásához való jog

Ha Ön úgy véli, hogy a jogait megsértették, az Adatkezelő azt javasolja, hogy kezdeményezzen egyeztetést az Adatkezelővel közvetlen kapcsolatfelvétel útján. Ha az ilyen egyeztetés nem vezet eredményre, vagy ha Ön nem kíván részt venni ilyen tevékenységben, a bírósághoz, vagy a NAIH-hoz fordulhat. Bírósági eljárás kezdeményezése esetén dönthet úgy, hogy az eljárást a lakcíme vagy lakóhelye szerinti illetékes bíróság előtt indítja meg. 

A NAIH kapcsolati adatai a következők: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C. telefon: +36-1-391-14-00, fax: -36-1-391-14-10, e-mail: ugyfelszolgalat @naih.hu, weboldal: www.naih.hu

8. Cookiehoz tartozó adatkezelés

A Sütik (cookie-k) rövid adatfájlok, melyeket a meglátogatott honlap helyez el a felhasználó számítógépén. A cookie célja, hogy az adott infokommunikációs , internetes szolgáltatást megkönnyítse és kényelmesebbé tegye. Számos fajtája létezik, de általában két nagy csoportba sorolhatók.

Az egyik az ideiglenes cookie, amelyet a honlap csak egy adott munkamenet során (pl. egy internetes bankolás biztonsági azonosítása alatt) helyez el a felhasználó eszközén, a másik fajtája az állandó cookie ( pl. egy honlap nyelvi beállítása ) amely addig marad a számítógépen, amíg a felhasználó le nem törli azt. Az Európai Bizottság irányelvei alapján cookie-kat /kivéve ha azok az adott szolgáltatás használatához elengedhetetlenül szükségesek/ csak a felhasználó engedélyével lehet a felhasználó eszközén elhelyezni. A felhasználó hozzájárulását nem igénylő sütik esetében a honlap első látogatása során kell tájékoztatást nyújtani. Nem szükséges, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő ha a honlap üzemeltetői röviden összefoglalják a tájékoztatás lényegét és egy linken keresztül utalnak a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. A hozzájárulást igénylő sütik esetében a tájékoztatás kapcsolódhat a honlap első látogatásához is abban az esetben, ha a sütik alkalmazásával együtt járó adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik. Amennyiben a süti alkalmazására a felhasználó által kifejezetten kért funkció igénybevételéhez kapcsolódóan kerül sor, akkor a tájékoztatás is megjelenhet e funkció igénybevételéhez kapcsolódóan. Ebben az estben nem szükséges az, hogy a sütikre vonatkozó tájékoztató teljes szövege megjelenjen a honlapon, elegendő egy rövid összefoglaló a tájékoztatás lényegéről és egy linken keresztül utalás a teljes körű tájékoztató elérhetőségére. A honlapon a sütik alkalmazásáról a látogatót a jelen szabályzat melléklete szerint adatkezelési tájékoztatóban tájékoztatni kell. E tájékoztatóval az Adatkezelő biztosítja, hogy a látogató a honlap információs társadalommal összefüggő szolgáltatásainak igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy az Adatkezelő mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. 

Alkalmazott cookie-k

Az Adatkezelő tájékoztatja Felhasználóit, hogy a Weboldala és aloldalai látogatottságának méréséhez és látogatói viselkedésének figyeléséhez statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés és Facebook Remarketing programokat használja. A hivatkozott programok a felhasználó számitógépén ún. cookiekat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A weboldalra a látogatók engedélyezik az Adatkezelő részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez az Adatkezelő részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolását a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint.

Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés és a Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek. A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookiek segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezekt a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie- ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban. 

Google Analytics: 

Az Adatkezelő a Google Analytics programot elsősorban statisztikai előállításhoz használja, többek között méri vele kampányai eredményességét. A program használatával az Adatkezelő főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel Weboldalát és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogatók IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató -e, továbbá követhető , hogy a látogató milyen utat tett meg a Weboldalon és hova lépett be. 

Google Remarketing: 

Az Adatkezelő a Google Remarketing program használatával a Google Analytics megszokott adatai mellett a DoubleClick cookie adatait is gyűjti. A DoubleClick cookie révén lehet használni a remarketing szolgáltatást, amely elsősorban biztosítja azt, hogy a Weboldalra látogatók később szabad Google hirdetési felületeken az Adatkezelő hirdetésével találkozzanak. Az Adatkezelő a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. Az Adatkezelő  hirdetéseit külső szolgáltatók /például a Google/  is megjelenítik internetes webhelyeken. Az Adatkezelő és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat / például a DoubleClick cookie-t /és harmadik féltől származó cookie-kat / például a DoubleClick cookie-t / használnak együttesen a felhasználók által a Weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés:

A Google Adwords konverziókövetés célja, hogy az Adatkezelő mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számitógépen elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik és nem gyűjt személyes adatokat.

Facebook Remarketing:

Az Adatkezelő a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook- hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató / például a Facebook / internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Cookie-k letiltása

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cooki-k ( sütik ) követési funkciók elhelyezési menüpontban, általában azonban az Eszközök/ Beállítások/ Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyezi/ tilt le a számitógépén. 

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót. 

9. A jelen tájékoztató módosításai

Az Adatkezelő  fenntartja a jogot, hogy bármikor módosítsa a jelen tájékoztatót. Az Adatkezelő adott esetben levélben vagy e-mailben és minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerint tájékoztatja az ügyfeleket az ilyen módosításokról. 

Függelékek: webshop vásárlás során történő adatkezeléshez

1. Név / használt személyes adat / 

       -Termék értékesítése, számlázáshoz szükséges

       -Szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges és kerül felhasználásra

       -Ügyvezetés, Értékesítési feladatokkal megbízott munkatársak, Számlázás férhet hozzá 

       -Elektronikusan van tárolva

       -Elektronikus irattárban van tárolva

       -Az Adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerinti ideig tárolva

2. Lakcím: / használt személyes adat /

       -Termék értékesítése, számlázáshoz szükséges

       -Szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges és kerül felhasználásra

       -Ügyvezetés, Értékesítési feladatokkal megbízott munkatársak, Számlázás férhet hozzá 

       -Elektronikusan van tárolva

       -Elektronikus irattárban van tárolva

       -Az Adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerinti ideig tárolva

3. Online azonosító / használt személyes adat /

       -Termék értékesítése, számlázáshoz szükséges

       -Szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges és kerül felhasználásra

       -Ügyvezetés, Értékesítési feladatokkal megbízott munkatársak, Számlázás férhet hozzá 

       -Elektronikusan van tárolva

       -Elektronikus irattárban van tárolva

       -Az Adózás rendjéről szóló törvényben meghatározottak szerinti ideig tárolva

4. E-mail cím: / használt személyes adat / 

       -Termék értékesítése, számlázáshoz szükséges

       -Szerződés teljesítéséhez vagy a szerződés megkötését megelőző lépésekhez szükséges és kerül felhasználásra

       -Ügyvezetés, Értékesítési feladatokkal megbízott munkatársak, Számlázás férhet hozzá 

       -Elektronikusan van tárolva

       -Elektronikus irattárban van tárolva

       -A cél megvalósul (az adatvédelmi szabályzatban meghatározott feltételek beállítása esetén)

Függelék: hírlevél feliratkozás során történő adatkezelés

1. Név: / használt személyes adat /

       -hírlevél küldésére kerül felhasználásra

       -hozzájárulásnál kerül felhasználásra

       -Ügyvezetés, ügyfélkapcsolati feladatokra kinevezett munkavállalók használhatják, férnek hozzá

       -elektronikusan van tárolva

       -elektronikus irattárban van tárolva

       -tárolva van, míg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja

2.E-mail cím / használt személyes adat /

        -hírlevél küldésére kerül felhasználásra 

       -hozzájárulásnál kerül felhasználásra

       -Ügyvezetés, ügyfélkapcsolati feladatokra kinevezett munkavállalók használhatják, férnek hozzá

       -elektronikusan van tárolva

       -elektronikus irattárban van tárolva

       -tárolva van, míg az érintett a hozzájárulását vissza nem vonja

Adattovábbítások nyilvántartása / melléklet /

1. Dátum: - folyamatos

                - GLS Hungária Kft 

                - név, lakcím, telefonszám megadása

                - csak a webáruházban történő vásárlás esetén


Folyamatos napi akciók
Folyamatos napi
akciók
Biztonságos online fizetés
Biztonságos online
fizetés
Ingyenes kiszállítás
Ingyenes
kiszállítás
Üzlet kép
Várunk üzletünkben
Nyíregyházán
Térképjelző
4400 Nyíregyháza,
Szabadság tér 12.
Krúdy ház fsz. 5. üzlet
Útvonaltervezés ide